Πορεία και συναυλία στις 26 Οκτωβρίου από την συνέλευση αλληλέγγυων συντρόφων/ισσών


ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΗ ROSA NERA
ΠΟΡΕΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 26/10 | 12.00 | ΑΓΟΡΑ

Η νέα κυβέρνηση πιάνοντας το νήμα από την προηγού-
μενη έχει κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις της για τάξη
και ασφάλεια. O κρατικός μηχανισμός, με μπροστάρη
τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και βασικό δόγμα του τη «μη-
δενική ανοχή» έχει εξαπολύσει συντεταγμένη επίθεση
ενάντια σε καταλήψεις στέγης προσφύγων και άλλες
που στεγάζουν πολιτικές συλλογικότητες.
Η επιβολή της νεοφιλελεύθερης αντικοινωνικής πολιτι-
κής εις βάρος των από κάτω δεν θα μπορούσε να μην
ακολουθείται από συντονισμένη καταστολή και κινή-
σεις εντυπωσιασμού. Η μεθοδευμένη εγκληματοποίηση
των μεταναστών και των δομών του οργανωμένου κι-
νήματος των καταλήψεων, γίνεται αφενός για να καμ-
φθούν οι οποιεσδήποτε αντιστάσεις και αφετέρου για
να εξαπλωθεί ένα καθεστώς φόβου, σιωπής και υποτα-
γής στην υπόλοιπη κοινωνία. Η στοχοποίηση των κατα-
λήψεων φαίνεται να είναι η κεντρική επιλογή του κρατι-
κού μηχανισμού καθώς αυτές αποτελούν ένα δυναμικό
κύτταρο του ανταγωνιστικού κινήματος. Με τη διαρκή
μετακίνηση πληθυσμών είτε προς αναζήτηση μιας κα-
λύτερης ζωής είτε λόγω της όξυνσης των πολεμικών
συγκρούσεων σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανα-
τολή, γινόμαστε μάρτυρες (η και απλώς θεατές) μιας
πραγματικότητας με χιλιάδες νεκρούς στη Μεσόγειο,
αδιανόητες συνθήκες διαβίωσης και ντροπιαστικές ει-
κόνες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως τη Μόρια,
τη Νέα Καβάλα και αλλού. Με τα σύνορα κλειστά και
μία Ευρώπη φρούριο, άνθρωποι εγκλωβίζονται καθημε-
ρινά χωρίς χαρτιά και δικαιώματα.
Απέναντι σε αυτό το ζόφο, ως ελάχιστη απάντηση, στή-
νονται στη βάση των κοινωνικών αναγκών αλληλέγγυες
δομές φιλοξενίας και στέγασης μέσα από κοινούς αγώ-
νες ντόπιων και μεταναστών, πρωτοβουλίες κόσμου
του κινήματος και όσων τρέχει ακόμα αίμα στις φλέβες
τους. Σε αυτές δημιουργούνται διαπολιτισμικές σχέσεις
συνύπαρξης εντός του εχθρικού περιβάλλοντος των δια-
κρατικών πολέμων και των εθνοκεντρικών αφηγήσεων.
Τέτοιες δράσεις και δομές σαφώς ενοχλούν τον κρατικό
μηχανισμό αφού μέσα από αυτές ξεπηδούν αντιστάσεις,
ανατρεπτικός λόγος και δράση ενάντια στη βαρβαρό-
τητα. Λυσσάνε γιατί κάποιοι αυτοοργανώνουν τη ζωή
τους μακριά από λογικές ιεραρχίας, εμπορευματοποίη-
σης και ανάθεσης. Γι’ αυτούς ακόμα και οι βασικές μας
ανάγκες (σίτιση, στέγαση, περίθαλψη) είναι εμπορεύ-
ματα που οποίος αδυνατεί να τα αγοράσει αποκλείεται
από αυτά. Λυσσάνε γιατί κάποιοι αποφασίζουν να δώ-
σουν ξανά ζωή σε εγκαταλελειμμένα κτίρια της πόλης.
Έτσι λοιπόν με αρωγούς τα συστημικά ΜΜΕ δημιουρ-
γούν το κατάλληλο κλίμα για να πραγματοποιηθεί η ει-
σβολή και εκκένωση των καταλήψεων.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠOΛΗ ΜΑΣ
Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ακόμα νωπή τη μνή-
μη της εκκένωσης του κτιρίου Παπαδοπέτρου το 2010.
Ενός χώρου που σφραγίστηκε από την καταστολή, παύ-
οντας έτσι να λειτουργεί σαν τόπος συνάντησης πολι-
τικών και πολιτιστικών ομάδων. Υπενθυμίζουμε ότι το
συγκεκριμένο κτίριο λειτούργησε ως τόπος δράσης
θεατρικών και άλλων ομάδων των φοιτητών που συ-
νέδεσαν την κοινωνική τους ζωή με τη ζωή της πό-
λης. Ακόμα αποτέλεσε κέντρο αγώνα των φοιτητών
το 2006, των 15 μεταναστών απεργών πείνας το 2008
και φυσικά της εξέγερσης του Δεκέμβρη. Σήμερα δεν
θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση και η κατάληψη της
Rosa Nera, η οποία βρίσκεται πάντα στο στόχαστρο με
διάφορες κατά καιρούς προφάσεις, ενώ παράλληλα επι-
χειρείται η εκποίηση της σε ξενοδοχειακούς ομίλους.
Δεδομένου του κλίματος γενικευμένης καταστολής και
στοχοποίησης των καταλήψεων που επικρατεί σε συν-
δυασμό με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα γύρω από
την εκποίησή της είναι επιτακτική η ανάγκη υπεράσπι-
σής της. Η κατάληψη αυτή είναι μία κινηματική υποδο-
μή η οποία λειτουργεί ως ανοιχτός χώρος συνάντησης
και ζύμωσης απελευθερωτικών ιδεών, ως χώρος αντί
ιεραρχικών πολιτικών διαδικασιών, αλλά και πολιτικής
υποστήριξης των μειονοτήτων και των προσφύγων.
Δεν θα αφήσουμε την κρατική καταστολή να ποινικο-
ποιήσει όσες και όσους αντιστέκονται και επιλέγουν να
ζουν και να αναπνέουν σε αυτό το μέρος του πλανήτη.
Δεν θα αφήσουμε την καταβόθρα του κέρδους και του
τουρισμού να καταπιεί τα ζωντανά κομμάτια αυτής της
πόλης.

Θα υπερασπιστούμε τη Rosa Nera,
τους αυτοοργανωμένους χώρους, τις δομές
και τον κόσμο του κινήματος.

Αλληλεγγύη στις καταλήψεις
και τους αυτοοργανωμένους χώρους

Αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες

Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους
Να σπάσουμε τον τρόμο

Συνέλευση αλληλέγγυων συντρόφων/ισσών