ΟΥΤΕ ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ!

O 28χρονος Μάριος Ζέρβας διανύει πλέον την τέταρτη βδομάδα προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού γιατί τόλμησε να συμμετέχε ιδιαμαρτυρόμενος μαζί με χιλιάδες κόσμο κατά των νέων μέτρων της κυβέρνησης, στηδιάρκειατηςμεγάληςαπεργιακήςκινητοποίησηςτηςΠέμπτης 11 ΜάρτηστηνΑθήνα. Προφυλακίστηκεμετάαπόαναίτιασύλληψηκαιψευδείςκατηγορίεςτωναστυνομικώνπουτονσυνέλαβαν, χωρίςκανέναενοχοποιητικόστοιχείο, πληντηςκατασκευασμένηςμαρτυρίαςενόςψεύτη, ασύδοτουκαιπορωμένουαστυνομικούτωνΜΑΤ, πουκατέθεσεσεβάροςτουότιείχεκρυμμέναταχαρακτηριστικάτου, ότιτουείχεεκσφενδονίσειμολότοφκαιότικινδύνεψεαπόφωτιά.

Στηνπροανάκρισηπροσκομίστηκεάφθονοοπτικοακουστικόυλικόπουαποδεικνύειαδιάψευσταότιτοπρόσωποτουήτανεντελώςακάλυπτο, ότικαμίαμολότοφήφωτιάδενυπήρξεστηνγύρωπεριοχήκαιότιστοσημείοεκείνοδενυφίστατοκαμίαένταση. Στοσάκοτουβρέθηκαναποκλειστικάαντικείμενατηςδουλειάςτου (μαγιώ, αφρόλουτρο, μπουρνούζι, σαγιοναρες) ωςδάσκαλουκολύμβησηςσενήπιαστοΟΑΚΑ, όπουεπρόκειτοναπάειμετάτοτέλοςτηςπορείας. ΚατάτηνανάκρισηοΜάριοςεπικαλέστηκεδεκάδεςπολίτεςπουβρίσκοντανπαρόντεςστογεγονόςκαιπουπροσφέρθηκαναυθόρμητανακαταθέσουντηναλήθεια. Ανακριτήςκαιεισαγγελέαςόμωςαγνόησανεπιδεικτικάτουςδεκατρείςμάρτυρεςυπεράσπισηςκαιόλοτουλικόκαιπροχώρησανστηνπρωτοφανήαπόφασηγιαπροφυλάκισητου.

Σεμιαπερίοδοβαθιάςσυστημικήςκρίσηςκαιοικονομικήςλεηλασίας, κάθεπροσπάθειαγιαεκμαίευσησυναινέσεωνείναικαταδικασμένηστηναποτυχία. Τοκράτοςεπιχειρείναανακόψειτοκύμακοινωνικήςαμφισβήτησηςκαισύγκρουσης, μεόπλατηλάσπηκαιτη ‘’σιδηράφτέρνα’’ τηςκαταστολής. Οιψευδείςκαταθέσειςαστυνομικώναποτελούνπρακτικήπουεντάσσεταιστογενικότεροπλαίσιοκλιμακούμενηςθεσμικήςβίας, αστυνομικήςαυθαιρεσίαςκαιστοχοποίησηςεξιλαστηρίωνθυμάτωνπροςπαραδειγματισμό. ‘’Μηδενικήανοχή’’ , στυγνόςεκφοβισμόςκαιτρομοκράτησηπροςκάθεκατεύθυνσηείναιηνοοτροπίατου «προστάτη» υπουργού. Καθημερινάγινόμαστεμάρτυρεςμιαςολοέναεντεινόμενηςδράσηςμεστόχονααποτραπείησυμμετοχήτωνπολιτώνσεκινητοποιήσεις – φαινόμενοπουκαταδεικνύεταιαπόπλήθοςπρόσφατωνπαραδειγμάτων, όπωςοιεκατοντάδεςσυλλήψειςκαιπροληπτικέςπροσαγωγέςστιςπορείες , ησύλληψητουφοιτητήΓ. ΔημητρίουμετιςπυζάμεςστηΘεσσαλονίκη, ηεπίθεσηστοΜανώληΓλέζοκαιτελευταίαησύλληψηκαιπροφυλάκισητουΜάριου. Οι ‘’προστάτες’’ τουπολίτη , πουευτελίζουν, ταλαιπωρούνκαικατατρομοκρατούν , συνήθωςδενείναισεθέσηούτεναυποστηρίξουντιςκαταθέσειςτουςστοδικαστήριο. Χαρακτηριστικότης … αξιοπιστίαςτουςστηνπερίπτωσητουΜάριου, είναιότιοικαταθέσαντεςστοδικαστήριοαστυνομικοί – αςσημειωθείεδώότιόλεςοικαταθέσειςήτανκαρμπόντηςπρώτης – είχανστηντσέπηαντίγραφοτηςπροανακριτικήςτουςκατάθεσης, τοοποίοκαισυμβουλεύοντανκρυφά. Διαρκώςνέακρούσματααδικαιολόγητηςαστυνομικήςβίαςκαικατάχρησηςεξουσίαςγίνονταιγνωστά, μεθύματαόχιμόνομεταξύόσωνδιαμαρτύρονταιενεργάκαισυμμετέχουνστακοινωνικάκινήματα, αλλάκαιάλλωνπιοαδύναμων, οιοποίοιεξωθούνταισυστηματικάστοπεριθώριο, όπωςμετανάστες, μειονοτικοί, πρόσφυγες, τοξικοεξαρτημένοικ.π.α.

Hαπάντησησετέτοιεςμεθοδεύσειςβρίσκεταιεκείπουδινότανπάντα: στοδρόμο.

ΝΑΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΤΩΡΑΟΚΟΥΚΟΥΛΟΝΟΜΟΣ

ΑΜΕΣΗΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΤΟΥΜΑΡΙΟΥΖΕΡΒΑ & ΠΑΥΣΗΤΩΝΔΙΩΞΕΩΝΣΕΒΑΡΟΣΤΟΥΙΔΙΟΥ & ΟΛΩΝΤΩΝΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝΤΗΣ 11/ 03/10

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 15/04/10 & ΩΡΑ 17.00 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

css.php